Hàm kiểm tra kết thúc file trong C++ dùng thư viện fstream, ifstream, ofstream

Đầu học kì em có học dc 1 cái hàm là hàm feof kiểm tra kết thúc file với cách xài là

FILE *fin = fopen (..............);
feof(fin)

lúc bấy h xài thư viện stdio.h thì xài fprintf fscanf bình thường

hiện học C++ xài Visual Studio 2010 thì chuyển qua xài cái thư viện fstream

cách khai là
ifstream fin(..............);

xài cin cout gì gì thay cho cái printf scanf

vậy nên h em xài cái feof(fin) ko dc nữa rồi nó báo lỗi tè le anh em biết cái hàm nào tương tự feof chạy dc thư viện fstream thì chỉ giúp em nhé ^^

Phản hồi 1:

Đầu học kì em có học dc 1 cái hàm là hàm feof kiểm tra kết thúc file với cách xài là

FILE *fin = fopen (..............);
feof(fin)

lúc bấy h xài thư viện stdio.h thì xài fprintf fscanf bình thường

hiện học C++ xài Visual Studio 2010 thì chuyển qua xài cái thư viện fstream

cách khai là
ifstream fin(..............);

xài cin cout gì gì thay cho cái printf scanf

vậy nên h em xài cái feof(fin) ko dc nữa rồi nó báo lỗi tè le anh em biết cái hàm nào tương tự feof chạy dc thư viện fstream thì chỉ giúp em nhé ^^

thì dùng hàm eof

ifstream stream = ....
if(stream.eof()){
//het file
}